BREDATAAL

 
Breda Taalcafe van 7 mei 2018
 

 

WAT IS BREDATAAL?

BredaTaal is een netwerk van aanbieders van alle gangbare vormen van Nederlands taalonderwijs in en om Breda, gericht op (volwassenen) laaggeletterden en op hen voor wie Nederlands een tweede taal is.
Het betreft zowel formeel (diploma) als informeel onderwijs (oefencertificaat), individueel en klassikaal, door zowel vrijwilligers als non-profit en commerciële aanbieders.
De aangesloten organisaties werken vanuit hun eigen unieke standpunten, maar door het onderschrijven van de uitgangspunten van BredaTaal ontstaat er een netwerkorganisatie die een meerwaarde heeft aan taalonderwijs in Breda e.o.

WAT INSPIREERT BREDATAAL?

Een gezonde samenleving kenmerkt zich door saamhorigheid, samenwerking en leergierigheid.
Taal is hét middel om onze kennis, bevlogenheid en wijsheid met elkaar te delen, zodat ieder die de taal spreekt er bij kan horen en mee kan doen. BredaTaal vindt het daarom belangrijk om de vraag van medeburgers naar taalonderwijs optimaal te verbinden met het aanbod van taalaanbieders. Hierbij wil BredaTaal ook een medespeler/gesprekspartner zijn voor de gemeente Breda die zorg dient te dragen voor een goed beleid voor het taalonderwijs.

WAT DOET BREDATAAL?

* BredaTaal maakt het taalaanbod in Breda e.o. inzichtelijk.
* BredaTaal toont de mogelijkheden van het taalaanbod helder aan cliënten, aanbieders, verwijzers en beleidsmakers.
* BredaTaal helpt cliënten de beste keuze te maken, toegesneden op hun ambitie en mogelijkheden;
* BredaTaal bevordert de kwaliteit van het aanbod en de vrijwilligers die dit aanbod verzorgen door criteria en bijscholing: ieder die is aangesloten bij BredaTaal onderschrijft de kwaliteitsborging die is vastgelegd in de deskundigheidstrainingen door Stichting Lezen & Schrijven.
* BredaTaal moedigt ontmoetingen aan via het TaalSpreekuur, de TaalMarkt, het TaalCafé en symposia.
* BredaTaal stimuleert het wegwerken van wachtlijsten.
* BredaTaal verzorgt publiciteit via website, media en folders om alle doelgroepen te bereiken.
* BredaTaal is spreekbuis voor de belangen van vooral gebruikers maar ook aanbieders van taalonderwijs.
* BredaTaal is gesprekpartner voor gemeente Breda die beleid maakt op het terrein van taalonderwijs.

OP MIDDELLANGE TERMIJN WIL BREDATAAL

* het taalaanbod in West-Brabant inzichtelijk maken;
* een instrument voor portfolio-opbouw taalvaardigheid (mede) ontwikkelen dat in het bezit van de deelnemer blijft en gedragen wordt door de bij BredaTaal aangesloten organisaties en de gemeenten in West-Brabant;
* in gezamenlijk overleg oplossen van knelpunten of manco’s in taalaanbod ;
* opstellen van kwaliteitscriteria voor taalaanbod en een competentieprofiel voor inzet van vrijwilligers.

Informatie over BREDATAAL
BREDATAAL, cement tussen aanbieders van de Nederlandse taal
— uitgangspunten en doelstellingen van een regionale netwerkorganisatie —
Taal is een noodzakelijk middel om te stijgen op de participatieladder.
BREDATAAL is een netwerk van organisaties die formeel en informeel Nederlandse taal aanbieden. De aangesloten organisaties hebben elk hun eigen, unieke uitgangspunten, visie en werkwijze en onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van BREDATAAL.
In haar zijn zowel organisaties vertegenwoordigd met een individueel of groepsgericht lesaanbod als organisaties met taalmaatjes, of een combinatie daarvan.


Missie
De missie van BREDATAAL is het taalaanbod Nederlands in Breda e.o. zichtbaar en duidelijk te presenteren aan gebruikers, aanbieders en verwijzers. Dit doet zij door middel van de website www.bredataal.info, het TaalSpreekuur, de TaalMarkt en het TaalCafé, met speciale aandacht voor het terugdringen van laaggeletterdheid.
Zij wil de samenwerking verbeteren om cliënten naar de juiste‘opleider’ te verwijzen.
Het belang van de deelnemers staat daarbij steeds voorop.
De participanten binnen het netwerk wisselen onderling informatie uit en zorgen gezamenlijk voor deskundigheidsbevordering, ontmoetingsgelegenheden en publiciteit.

Organisatie

BREDATAAL begon in 2013 met 10 organisaties die een intentieverklaring tekenden en is in twee jaar tijd gegroeid naar een netwerk van ruim dertig organisaties.
Organisaties die deelnemen aan het netwerk onderschrijven bovenstaande doelstelling en zijn bereid actief deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten als informatie–uitwisseling en organisatie van bijeenkomsten en onderling overleg.
Per organisatie worden afspraken gemaakt over de beschrijving van het taalaanbod, zodat de website hiervan een duidelijk overzicht biedt.
BREDATAAL heeft een onbezoldigd bestuur van vijf personen. Breda Actief biedt procesbegeleiding.
Drie bestuursleden, onder wie de voorzitter, komen uit de aangesloten vrijwilligersorganisaties. Twee bestuursleden komen van non-profit organisaties. BREDATAAL.INFO Netwerk voor de Nederlandse taal
BREDATAAL is een netwerkorganisatie voor de Nederlandse taal in Breda e.o.
Bezoekadres: BREDATAAL – Heerbaan 100 – 4817 NL BREDA
Postadres: BREDATAAL – Postbus 5675 – 4801 EB BREDA
Contact: 076 523 35 55 – info@bredataal.info – www.bredataal.info
De verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur zijn:
• dagelijkse leiding van het netwerk;
• PR & communicatie;
• financiën;
• contacten met externe relaties en de overheidsorganen;
• deskundigheidsbevordering inclusief methodieken, leermiddelen en thema
bijeenkomsten;
• coördineren van ontmoetingsgelegenheden als Taalspreekuur, TaalCafé en
TaalMarkt;
• ontwikkelingen volgen, landelijk, regionaal en stedelijk;
• 3 à 4 x per jaar een vergadering uitschrijven voor het hele netwerk BredaTaal;
• tenminste jaarlijks een conferentie / symposium organiseren. Hierin komen
vraag, aanbod en politiek bij elkaar om actuele thema’s te verkennen en te ontwikkelen. Het bestuur kan voor werkzaamheden/activiteiten coördinatoren of werkgroepen aanstellen.
Door het bestuur te bepalen:
1. Financiën: Wat heeft BREDATAAL nodig m.b.t. financiën en wat zijn de mogelijkheden?
Te denken valt hierbij aan WEB-gelden, subsidies, Tel mee met
Taal, fondsen, bijdrage gemeente(s), bijdrage deelnemers.
Bij subsidieaanvragen kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen van belang zijn.
Nadat de stand van de financiën is bepaald stelt het bestuur een nieuw financieel plan voor.
2. Ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
BREDATAAL, april 2016
Deelnemersverklaring BREDATAAL
Ondergetekende verklaart hierbij dat de door haar/zijn vertegenwoordigde organisatie
deel wil uitmaken van BREDATAAL en stemt in met de uitgangspunten,
doelstellingen en werkwijze van het netwerk.
Onze organisatie onderschrijft de visie en missie van BREDATAAL en zegt toe:
informatie over de organisatie beschikbaar te stellen aan www.bredataal.info;
jaarlijks tenminste twee netwerkvergaderingen bij te wonen;
de taalleerder te wijzen op de mogelijkheden binnen BREDATAAL;
o beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie;
o bij toerbeurt deel te nemen aan de organisatie van het TaalCafé;
o mee te helpen bij de organisatie van de TaalMarkt;
o voorlichters te leveren voor het TaalSpreekuur;
o mee te helpen bij de voorbereiding en organisatie van het jaarlijkse symposium;
o de taalvrijwilligers op te leiden en te verwijzen naar de ‘Basiscursus taalvrijwilligers’;
o mede zorg te dragen voor PR-activiteiten en zichtbaarheid van BREDATAAL;
o beschikbaar te zijn voor een webredactiefunctie;
BREDATAAL.INFO Netwerk voor de Nederlandse taal