Onze diensten

Inburgeren is niet alleen een kwestie van het leren van de Nederlandse taal.
Het is ook het gebruik ervan. Het spreken van Nederlands bevordert het inburgeringtraject.
Wat de inburgeraar in het theorie leren in praktijk gebruik van maken, sociale isolement te voorkomen, kwaliteit van inburgeraar verhogen, ondersteunen met hun zoektocht naar een werk of vrijwilligerswerk om in aanraking met de anderen te komen, in aanraking met Nederlandse cultuur door de beide cultuur bij elkaar brengen.

Het project kent drie doelen:

  1. De effectiviteit van inburgering verhogen door de taal te oefenen in de praktijk.
  2. Bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving door inburgeraars en taalcoaches aan elkaar te koppelen.
  3. Door de vrijwillige inzet van taalcoaches de betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisatie bij inburgering stimuleren.

Doelstelling van de organisatie:
Participeren, integreren in de Nederlandse maatschappij, sociale cohesie bevorderen.

Nieuwe doelstelling;

Diversiteit en inclusie in de Gemeente Breda.

Panel netwerkorganisaties opgericht in 2019 Diversiteit organisatie groep

Actuele informatie erover volgt

Diversiteit is een gegeven, inclusie een keuze

 Netwerk Diversiteit en inclusieve samenleving.

Aanzet tot een plan van aanpak; periode januari 2019 – augustus 2020

Wie: Initiatief Hia Brabant en IMWO i.s.m. vertegenwoordigers van  wijkplatforms

Wat: Naar een inclusieve samenleving.

Een samenleving waarin alle burgers ongeacht hun achtergrond daadwerkelijk exclusiviteit ervaren.

Een samenleving waarin iedereen volwaardig meetelt en als zodanig kan deelnemen aan activiteiten.

Een samenleving waarin alle burgers zichzelf herkennen en die als de hunne beschouwen.

Hoe: Opzet netwerk kennisontwikkeling rond Diversiteit en inclusie met impact

Doelen:  Ontmoeting en uitwisseling voor samenwerking en inspiratie om positief bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving in Breda.

Kennis en ervaring verzamelen en ontwikkelen rond belangrijke thema’s. En handvatten formuleren voor beleid en uitvoering in de praktijk.

Stichting Hia Brabant en IMWO zijn al decennialang samen met andere organisaties actief in de regio Brabant met thema’s ter bevordering van succesvolle participatie van inwoners met een migratieachtergrond. De stichting is steeds werkzaam vanuit een breed en stevig netwerk in het veld: migranten gemeenschappen en hun kaderleden, professionals en vrijwilligers van organisaties en instellingen op wijk-, stedelijk- en regionaal niveau.

Naar aanleiding van signalen uit het veld over stagnerende participatie op vitale maatschappelijke velden, hebben Hiabrabant en IMWO het initiatief genomen tot het opzetten van een netwerk in samenwerking met vertegenwoordigers van wijkplatforms in de regio. Een netwerk voor kennisontwikkeling rond het thema Diversiteit en inclusieve samenleving.

En wel onder het motto Diversiteit is een gegeven, inclusie een keuze.

Iedereen hoort erbij en moet zich thuis kunnen voelen in onze stad Breda. Helaas is dat nog altijd niet vanzelfsprekend. Het is nog te vaak zo dat etnisch culturele afkomst (naast factoren als beperking, religie, sekse, leeftijd of economische positie) reden zijn voor ongelijke behandeling of zelfs uitsluiting. Zolang deze situaties bestaan moet ons inziens elke overheid er alles aan doen om dat te veranderen.

Gemeente Breda zou een plan kunnen maken en uitvoeren om te komen tot een inclusieve gemeente. Zo mogelijk in samenhang met partners in het veld. Zo zou Breda het goede voorbeeld kunnen geven. Bijvoorbeeld door meer mensen in achtergestelde posities een kans te geven op betaald werk en door organisaties en bedrijven die zij faciliteren structureel om verantwoording te vragen op het punt Inclusie (Inclusie paragraaf).

Gegeven onze verantwoordelijkheid, willen wij van onderop effectief bijdragen aan duurzame verbetering voor een inclusieve samenleving.  We beginnen met het ontwikkelen van kennis, ervaring en contacten om wegen naar een inclusieve toekomst voor onze stad te verkennen en om oplossingen te bedenken. Tevens investeren we in goede communicatie binnen ons netwerk en dragen het algemeen belang van ons initiatief uit, o.a. via de lokale media.

Belangrijke ingrediënten van dit inclusie streven liggen al bij HiaBrabant en het IMWO op tafel. Vanuit ons perspectief zijn deze als volgt geformuleerd.

Aandachtspunten voor een succesvol op inclusie gericht beleid:

  • Zorgdragen voor beleidsparticipatie van alle inwoners aan de lokale besluitvorming en in de diverse fasen van een beleidscyclus op belangrijke velden, zoals Diversiteit en inclusie.

Korte lijnen vanuit lokaal bestuur met inwoners en sleutelfiguren met een migratieachtergrond zijn nodig voor voeling met de wensen en noden en het stimuleren van deelname aan activiteiten.

2         Ruimte voor diverse netwerkvorming

Georganiseerde netwerken van inwoners met een migratieachtergrond worden erkend als partner in het lokale beleid. Zij kunnen beleidsmakers informeren over wensen, behoeften, en ontwikkelingen signaleren.  Als een motor van participatie en inspraak ondersteunen zij de lokale democratie.

3         Een effectief anti-discriminatiebeleid

Het voeren van een anti-discriminatiebeleid dat inzet op nul-tolerantie ten aanzien van discriminatie op/in vitale sectoren, o.a.:  lokale huurmarkt, arbeidsmarkt en eigen personeelsbeleid, lokale economie en politie. Naast sensibilisering draagt het lokaal bestuur bij aan een actief handhavingsbeleid.

4         Lokale dienstverlening op  maat van de diverse samenleving

Inspelen op de noden van al haar inwoners, met bijzondere aandacht voor wiens grondrechten bedreigd worden. Inwoners met een migratieachtergrond moeten kunnen rekenen op een toegankelijk, laagdrempelig aanbod op maat, dat outreached is, en positief rekening houdt met meertaligheid. Verder, zo nodig het benutten van brugfiguren en het verbinden met Nederlandse taalles aanbod. Lokaal bestuur zou kunnen investeren in vorming rond omgaan met diversiteit en toegankelijkheid bij hulp- en dienstverleners.

5         Een personeelsbestand dat de diversiteit in de samenleving weerspiegelt

Opname van een geïntegreerd personeelsbeleid in het meerjarenplan van het lokaal bestuur met prioritaire doelstellingen inzake etnisch-culturele diversiteit.

En wel binnen al de diensten van een lokaal bestuur op alle functieniveaus.

6         Intenties verbinden met resultaatgerichte inzet

Zorg dragen voor meetbare doelstellingen en streefcijfers, en vooral wat betreft diversiteit van het eigen personeel van o.a. instellingen, scholen, zorgbedrijven.

7        Armoede bestrijden, ook bij personen met een migratieachtergrond

Initiatief nemen voor een effectieve armoede aanpak in dialoog met de netwerken die deze groepen bereiken. Te denken valt aan een cijfermatig onderbouwd actieplan met meetbare ambities. Extra focus op de doelgroep vrouwen met opgroeiende kinderen.

8         Een ambitieus woonbeleid dat iedereen kwalitatieve, duurzame  huisvesting op maat aanbiedt. Verder zorg dragen voor kwetsbare groepen en aanpak van discriminatie op de sociale en particuliere huisvestingsmarkt.

9         Inzet voor een onderwijs dat de onderwijskansen van kinderen met een migratieachtergrond versterkt.

Ondersteunen en stimuleren van scholen om samen te werken met bewoners en organisaties in de wijk.  Stimuleren van een taalbeleid in het openbaar onderwijs dat waarde toekent aan meertaligheid, te bezien als een succesfactor in de schoolloopbaan van het kind.

10       Een vrijetijdsaanbod dat de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.

Ruimte geven aan personen met een migratieachtergrond om mede het vrije-tijdsaanbod (Cultuur, Jeugd, Sport, Media) in het lokaal bestuur te bepalen. Ruimte en budget beschikbaar stellen voor alternatieve inzet van jongeren.

11       Alle bevolkingsgroepen meenemen in de actuele discussies over klimaatzaken en het educatief aanbod rond duurzaamheidsthema’s, o.a. afvalverwerking, schoon water, energietransitie en energiebesparing.

Ook personen met een migratieachtergrond zouden bereikt moeten worden om hun voordeel te kunnen doen met allerhande innovaties en om actief te kunnen bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen in de regio.