Thema tafel leert

Thema tafel Leert

algemene informatie

Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs, als extra ondersteuning op het gebied van ontwikkeling of taal nodig is.

 • Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past.
 • Iedereen kan Nederlands spreken, lezen en schrijven.

contactpersonen zijn:

De regels en de voorwaarden:

Aan de leden van de Thematafel Breda Leert

 

Bij gevoegd tref je de notulen aan van de vergadering van de Thematafel Breda Leert van vrijdag 24 augustus jl. In deze mail wordt nadere informatie verstrekt over de volgende vijf onderwerpen:

 

 1. Aanzet begeleidende notitie gezamenlijk plan 2019
 2. Splitsing geoormerkt en niet-geoormerkte gelden
 3. Procedure Restantmiddelen 2017 en toetsingscriteria OAB
 4. Stappenplan 21 september ranking
 5. Notulen (concept) 24 augustus 2018

 

 

Ad 1. Begeleidende notitie (concept)

 

Aan het college van burgemeester en wethouders,

 

Als bijlage bij deze brief treft u in het kader van “Breda Doet Samen Door!” het Gezamenlijk uitvoeringsplan Breda Leert 2019 en 2020 aan. Wij verzoeken u ons voor 2019 subsidie te verlenen tot een totaalbedrag van € 4.827.210,- en voor 2020 € 4.928.237,-.  Hieronder treft u kort enkele karakteristieken aan waarmee in het uitvoeringsplan rekening is gehouden. Wij melden u dat de Thematafel Breda Leert, waar een ….tal organisaties aan deelnemen, tot een breed gedragen uitvoeringsplan is gekomen. Het gezamenlijk plan voor 2019 toont meer samenhang en vernieuwing dan vorig jaar en daar zijn wij trots op.

 

Het Bestuursakkoord Breda Lef & Liefde benoemt diverse ambities. Het gezamenlijk uitvoeringplan draagt bij aan de doelstellingen die onder andere staand benoemd in het Hoofdstuk Leren, werken en ondernemen in Breda. Verder heeft de raad op 10 juli 2018 het “Sturingskader Breda Doet. Samen Door 2019 / 2020” vastgesteld en de doelstellingen ten aanzien van “Leren” zijn in onze aanvraag leidend. Er wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid. Het subsidieplafond van deze thematafel bestaat voor een belangrijk gedeelte uit geoormerkte rijksvergoeding. De voorgestelde bestedingen passen binnen de landelijke voorwaarden. Dit geldt tevens voor het beleid in het kader van voor- en vroegschoolse voorzieningen. Wij volgen daarbij het landelijk beleid ten aanzien van de uitbreiding van het urenaanbod voor het jonge kind van 10 naar 16 uur.

 

Thematafel Breda Leert intentie uit te spreken ook voor 2020 tot een gezamenlijk plan te komen en daarbij de uitkomsten van de volgende ontwikkelingen te respecteren: de landelijke wetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, afspraken in het kader van het nieuwe Manifest VVE, de vaststelling door het college van de hernieuwde Strategische Onderwijs Agenda en definitieve besluitvorming door het college en zo nodig de gemeenteraad. Door dit commitment gezamenlijk uit te spreken, wordt het college gevraagd het Gezamenlijk plan Thematafel Breda Leert 2019 en 2020 vast te stellen en is enige financiële duidelijkheid voor twee jaren gegarandeerd.

 

Het gezamenlijk plan bestaat uit een drietal specifieke aandachtsgebieden, naar leeftijd opgesplitst: 0/6-jarigen, 4/12-jarigen en 18+. Het Bredase Toetsingskader (bereik, vakmanschap, synergie, prijs, zelfredzaamheid en tevredenheid) is daar waar mogelijk toegepast. Met name het thema Taal, ontleend aan de Strategische Onderwijs Agenda, krijgt gerichte aandacht. Er wordt specifiek ingegaan op de schakelmomenten, aangezien wij van mening zijn dat de thematafel op deze punten tot vernieuwing en kwaliteitsverbetering kan leiden. Zo wordt een koppeling gelegd tussen taalverwerving voor gezinnen met jonge kinderen en het aanbod van taal en spelen van 0/6-jarigen. Verder zijn als schakelpunten aangemerkt: ouderbetrokkenheid, doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs, de verbinding tussen school en de thuissituatie (citaat uit gezamenlijk plan).

 

Tot slot wordt gemeld dat de gelden die de gemeente Breda ontvangt in het kader van de Regeling Kostwinnersgezinnen Kinderopvang ook in de komende jaren worden ingezet volgens het doel waar het rijk de gelden voor beschikbaar heeft gesteld, namelijk hete bevorderen dat zoveel mogelijk peuters / kleuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar voorzieningen voor kinderopvang bezoeken.

 

Wij verzoeken u ons subsidie te verlenen voor de jaren 2019 en 2020. Elke deelnemende organisatie zal bij u een afzonderlijk subsidieverzoek indienen, onder verwijzing naar het bijgevoegde Gezamenlijk Uitvoeringsplan Thematafel Breda Leert 2019 / 2020.

 

Ad 2. Splitsing geoormerkte gelden en niet-geoormerkte gelden

 

Totaal subsidieplafond 2019 door college op 3 juli 2018 vastgesteld: € 4.827.210

 

Vrij besteedbaar uit algemene middelen   €    170.340

Kostwinnersregeling (KWR)                       €   447.619

Uitvoeringskosten KWR                   €     19.000

VJN Laaggeletterdheid 18+ t/m 2021 per jaar     €   300.000

OAB                                      € 3.890.251

Totaal                                   € 4.827.210

 

Ad 3. Procedure Restantmiddelen 2017 en toetsingscriteria OAB plus aanvraagformulier bijvoegen

 

Bijgevoegd het aanvraagformulier subsidieverzoeken Restantgelden 2017. Je kunt het formulier sturen naar subsidieloket@breda.nl met een cc naar ondergetekenden. Let op: het subsidieverzoek moet passen binnen het doel waarvoor het rijk de gelden beschikbaar heeft gesteld. Artikel 168 van de Wet primair onderwijs en de bepalingen in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid zijn van toepassing (doelgroep 0/12-jarigen). Vraag subsidie voor uitsluitend eenmalige activiteiten en realisering dient per 31 december 2018 plaats te hebben gevonden.  In de toewijzingsbeschikking zal worden vermeld dat de verantwoording vóór 1 april 2019 bij de gemeente ingediend moet zijn.

 

Tot nu toe ontvangen, getoetst en akkoord: aanvraagformulier kan worden ingediend. Beschikbaar € 325.593 en voorlopige uitgaven € 290.120

 • Ondersteuning VVE-uitstroom € 143.000
 • Petje Af extra inzet € 16.100
 • Laaggeletterde ouders € 17.780
 • Kindervoorzieningen Uitvindfabriek € 5.000
 • Pedagogische medewerker huidige groep Kleine Kapitein VVE: € 20.000
 • Monitoring VVE: € 10.000
 • Cultuurkantine € 25.000
 • JGZ in relatie tot laaggeletterdheid € 18.240
 • Kindertrendrede € 10.000
 • Reserve Kostwinnersregeling € 25.000

 

Ad 4. Stappenplan wat te presenteren en hoe het gezamenlijk plan eruit moet zien

 

Elke organisatie mailt uiterlijk 7 september de stukken naar ondergetekenden. Elke subgroep stelt inhoudelijk plan op, inclusief bedragen, en stemmen onderling af. Het format Toetsingskader (6 pijlers noemen) wordt gehanteerd. De gemeente maakt een begeleidende concept overkoepelende notitie en de partners vullen een en ander aan (voorzet zie boven). De gemeente stuurt de stukken daags na 7 september rond, zodat er tijd is voor afstemming. De deelplannen worden samengevoegd tot één gezamenlijk plan (vraag: wie van de TT coördineert dit?). Op 21 september komen we weer bij elkaar om alle ingediende aanvragen gezamenlijk te beoordelen en zo nodig te ranken. Als reservedatum staat 28 september genoteerd. Elke organisatie dient voor de eigen organisatie een subsidieverzoek in bij subsidieloket@breda.nl en elke organisatie ontvangt een subsidiebeschikking bij een gezamenlijk plan voor 2019 en 2020.

 

Ad 5 Notulen (concept) 24 augustus 2018

zie website  http://mensbreda.nl/